Mediacja Płock – skuteczne załatwianie sporów

mediator Płock, mediacje Płock, mediacje rodzinne płock, mediator sądowy płock, mediator rodzinny płock, mediacje rówieśnicze płock,

Mediacja, niestety, nie jest w Polsce tak popularna jak przykładowo w Stanach Zjednoczonych. Może to wynikać z braku rozpowszechnienia możliwości skorzystania z tej drogi rozwiązywania konfliktów lub niewystarczającej wiedzy na temat osoby mediatora i przebiegu postępowania mediacyjnego.
Mediator Płock, odpowiadając na wątpliwości osób wahających się nad decyzją o skierowaniu sprawy do mediacji, wyjaśnia w niniejszym artykule, kim jest mediator i na czym polega sama mediacja.

Mediator w Płocku

Mediator jest profesjonalistą, posiadającym najlepsze wykształcenie i doświadczenie, a jego zadaniem jest usprawnienie procesu komunikacji między stronami oraz pomoc w wypracowaniu rozwiązania satysfakcjonującego oba podmioty.

mediator Płock, mediacje Płock, mediacje rodzinne płock, mediator sądowy płock, mediator rodzinny płock, mediacje rówieśnicze płock,

Wbrew funkcjonującemu przekonaniu mediator nie pełni funkcji ani arbitra, ani tym bardziej sędziego. To nie on rozstrzyga problemy. Mediator Płock jest osobą całkowicie bezstronną i neutralną, wspomagającą dojście do porozumienia przez zwaśnione strony.

Mediator to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca pełnię praw publicznych i która ukończyła 26 lat. Dodatkowo osoba ta musi znać język polski, posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, a nadto nie może być karana za przestępstwo umyślne.

Mediatorem w żadnym przypadku nie może być sędzia ani sędzia w stanie spoczynku.

Mediacja

Mediacja cieszy się wielką popularnością na świecie. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych tylko 5% sądowych trafia na wokandę. Pozostałe sprawy rozwiązuje się w postępowaniu polubownym. Mediacje Płock pozwalają na osiągniecie akceptowanego i satysfakcjonującego oba podmioty rozstrzygnięcia, co nie jest możliwe w przypadku jednostronnej decyzji narzuconej przez arbitra czy sędziego. Wynika to z faktu, iż dużo trudniej jest podważać i krytykować decyzję, w której powzięciu brało się aktywny udział i która nie wynika z żadnego przymusu.

Mediacje mają również tą zaletę sprzyjającą podejmowaniu decyzji, że nie posiadają czynnika stresogennego jaki występuje w trakcie występowania przed sądem. Mediacja daje możliwość rozmowy o problemach w neutralnej i przyjemnej atmosferze. Całe spotkanie moderowane jest przez profesjonalnego mediatora pomagającego rozładować emocje i swobodnie wypowiadać się na temat źródła problemu i nieporozumień. O tych i o innych zaletach mediacji można przeczytać m. in. pod linkiem: http://mediatormikos.pl/.

Sprawy poddane pod mediacje

Mediacja jest procesem pozwalającym na wypracowanie wspólnego i zgodnego stanowiska praktycznie w każdej sprawie. Mediacje przeprowadzane w Płocku prowadzone są zarówno w sprawach prywatnych, z którymi zgłaszają się osoby poszukujące możliwości polubownego rozwiązania konfliktu, jak i w sprawach sądowych. Mediacje dotykają konfliktów rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych, finansowych, sąsiedzkich i wielu innych.

Mediacje są przeprowadzane również w sprawach karnych na poziomie ofiara – sprawca. Ma to na celu wypracowanie formy sprawiedliwości naprawczej. Ta forma uważana jest za najbardziej efektywną, bowiem sprawca ma możliwość zrozumienia krzywdy jaką wyrządził ofierze i wzięcia na siebie odpowiedzialności za swoje czyny, a ofiara ma szansę przedstawienia wszystkich problemów i potrzeb jakie związane są z wyrządzoną jej szkodą.

Poszukiwania mediatora

Mediatorzy są wpisywani na listę stałych mediatorów sądowych prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych. Listy mediatorów prowadzą również ośrodki mediacyjne. W związku z powyższym, poszukując mediatora, należy wejść na stronę internetową wybranego ośrodka mediacyjnego lub skorzystać z listy publikowanej na stronach internetowych sądów.

Be the first to comment on "Mediacja Płock – skuteczne załatwianie sporów"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*